Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

تکه هایی از بهشت بر زمین جا مانده...

-جولز رنارد

" به شنیدن سرگذشت دیگران اکتفا نکنید، راضی نشوید که مقلد دیگران باشید. داستان منحصر به فرد خود را بسازید".

این فلسفه به تمامی فعالیت هایی که در "گروه گردشگری پرسیس" صورت می گیرد جهت می دهد. به عنوان مجموعه ای از متخصصان حوزه گردشگری و فرهنگ، گرد هم آمده ایم تا فرصت ساختن داستان منحصر به فرد خود را، برای شما فراهم آوریم،..
آنچه ما پیش روی شما قرار می دهیم دریچه ایست به بهشت ایرانی.

غذاهای بومی

صنایع دستی بومی