بوم گردیrss
اقامتگاه / خانه های روستایی

نام خدمات گردشگری آدرس شروع قیمت از بازدید فاصله
a

اقامتگاه بوم گردی میکال

بوم گردیسیاهکل45,000 تومان455
c

اقامتگاه بوم گردی حاج داوود بزرگمهر

بوم گردیکرج60,000 تومان475
zmat_gheshm_hengami_-06-116464341

اقامتگاه بوم گردی هنگامی

بوم گردیقشم50,000 تومان200
c

اقامتگاه بوم گردی کرنگ کفتر

بوم گردیگالیکش120,000 تومان280
عروسی -قشلاق

اقامتگاه ایلی زاگرس

بوم گردیشیراز200,000 تومان147
h

بوم گردی بی بی زهرا

بوم گردیشاهرود60,000 تومان264
11

بوم گردی عمارت

بوم گردیکاشان40,000 تومان341
17

اقامتگاه بومگردی مان همیشه سبز

بوم گردیبوشهر100,000 تومان679
h

اقامتگاه بوم گردی سرای سوشید

بوم گردیکاشان65,000 تومان426
3

اقامتگاه بوم گردی غریب خان

بوم گردیداراب50,000 تومان338
3

اقامتگاه بوم گردی قصر شیرین

بوم گردیگرمسار100,000 تومان957
5

اقامتگاه بوم گردی بالاکِلِسی

بوم گردیسوادکوه60,000 تومان703
11

اقامتگاه بوم گردی خانه ناصر لشکر

بوم گردیدامغان70,000 تومان586
1

اقامتگاه بوم گردی آژند

بوم گردیبوانات55,000 تومان424
13

اقامتگاه بوم گردی دره ناران سپید دشت

بوم گردیلرستان35,000 تومان431
4

اقامتگاه بوم گردی ستاره

بوم گردیقشم30,000 تومان591
1

اقامتگاه سنتی حس خوب یزد

بوم گردییزد40,000 تومان496
5

اقامتگاه بوم گردی خاله نازی

بوم گردیفارس200,000 تومان429